Proizvodi

Usluge

WasteControl - Waste Management Software

WasteControl - Waste Management Software

WasteControl je programsko rješenje za upravljanje pri gospodarenju otpadom za pravne osobe.

Programsko rješenje WasteControl obuhvaća kompletnu evidenciju praćenja otpada, uključujući zapisnike o generiranju otpada, prateće listove, očevidnike, prijavne listove, planove o gospodarenju otpadom, itd. WasteControl dolazi u inačicama (verzijama) za proizvođače otpada, prijevoznike, skupljače, posrednike i obrađivače/zbrinjavatelje otpada.

WasteControl je programsko rješenje za upravljanje pri gospodarenju otpadom za pravne osobe. Aplikacija je u potpunosti proizvod Zelenih tehnologija d.o.o. i u skladu je sa svim važećim propisima i normama u na području EU.

Osnovna polazišta za izradu ovog programskog rješenja su usklađivanje gospodarenja otpadom s pozitivnim zakonskim propisima te racionalizacija troškova optimizacijom planiranja i iskorištenja svih potrebnih i raspoloživih resursa, a slijedom analize podataka dobivenih iz ponuđenog sustava za upravljanje pri gospodarenju otpadom.

Programsko rješenje WasteControl obuhvaća kompletnu evidenciju praćenja otpada, od njegovog generiranja na početku, pa sve do kasnijeg zbrinjavanja. Evidencija se može voditi na dnevnom planu ili po potrebi, a podaci o otpadu se mogu unositi, pratiti i analizirati:

 • na razini pogona
 • na razini poslovne jedinice (podružnice tvrtke)
 • konsolidirano, na razini cijele tvrtke
 • na razini grupacije tvrtki

Ugrađena podrška za rad na tablet i smartphone uređajima.

Programsko rješenje WasteControl dolazi u sljedećim inačicama (verzijama), uz napomenu da se verzije mogu i kombinirati (npr. ukoliko je tvrtka prijevoznik i skupljač otpada istovremeno):

 • PROIZVOĐAČI - Verzija za proizvođače/posjednike otpada
 • PRIJEVOZNICI - Verzija za prijevoznike otpada
 • SKUPLJAČI - Verzija za skupljače otpada
 • POSREDNICI - Verzija za posrednike
 • ZBRINJAVATELJI - Verzija za zbrinjavatelje/oporabitelje otpada

Ukoliko tvrtka istovremeno obavlja dvije ili više djelatnosti iz područja gospodarenja otpadom (npr. tvrtka je prijevoznik i skupljač), tada se mogu istovremeno aktivirati verzije aplikacije od interesa. Osim podrške u vidu relevantnih dokumenata za odabrane verzije, spriječava se i dvostruki unos dokumenata (npr. izlazni prateći list kod prijevoznika, automatski postaje ulazni dokument kod skupljača) čime se osigurava sljedivost i ubrzava proces unosa i evidencije podataka.

Ovisno o potrebama klijenta, uz WasteControl rješenje za gospodarenje otpadom, moguće je naručiti i dodatne module (dio funkcionalnosti modula ovisi i o verziji WasteControl rješenja koju korisnik koristi):

 • Financijski modul - praćenje financijskog poslovanja vezanog uz gospodarenje otpadom. Modul sadržava i dodatne dokumente: primke, otpremnice, izlazne i ulazne račune, te na osnovu njih generira potrebne financijske izvještaje. Moguće je automatsko generiranje otpremnica (na osnovi pratećih listova) i računa (na osnovi pratećih listova ili otpremnica).

 • Modul za prekogranični promet otpadom - sadrži sve dokumente koje je zakonodavac propisao vezane uz prekogranični promet otpadom: PLPPNO (Prateći list o prekograničnom prometu neopasnog otpada), DOP (Dokument o prometu), OPP (Obavijest o prekograničnom prometu), te Godišnji izvještaj o izvezenim količinama.

 • ROO modul - sadrži sve dokumente i izvještaje vezane uz prijavu u Registar onečišćavanja okoliša ROO: PI-1(ROO – sjedište operatera), PI-2(ROO – pojedinačne organizacijske jedinice u sastavu operatera), PI-Z (ispuštanja u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora), PI-V (ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda), PI-T (ispuštanja u tlo – obrada otpada na/u tlu (D2) i duboko utiskivanje otpada u tlo (D3)), NO (nastanak otpada), SO (sakupljanje otpada), OZO (oporaba/zbrinjavanje otpada).

 • Komunalni modul - sadrži dokumente i izvještaje za tvrtke koje se bave komunalnom djelatnošću: KI-V (Ispuštanje komunalnih otpadnih voda), Izvještaje o količini otpada po komunalnim područjima te Obrasce o odlagalištima (OOO).

Unutar WasteControl aplikacije podržani su slijedeći dokumenti:

Službeni dokumenti:

 • PL-O - Prateći list za otpad
 • ONTO - Očevidnik o nastanku i tijeku otpada
 • ONTOU - Očevidnik (ulja)
 • ONTOG - Očevidnik (gume)
 • ONTO-P - Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada
 • DFKSO - Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada
 • PGO-PO - Plan gospodarenja otpada proizvođača otpada
 • DOP - Dokument o prometu za prekogranični promet
 • OPP - Obavijest o prekograničnom prometu
 • PL-PPNO - Prateći list za prekogranični promet

Službeni ROO dokumenti:

 • PL-PPO - Prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada
 • PL-SPO - Prijavni list za skupljača/prijevoznika proizvodnog otpada
 • PL-SKO - Prijavni list za skupljača/prijevoznika komunalnog otpada
 • PL-OPKO - Prijavni list za oporabitelja/zbrinjavatelja proizvodnog i/ili komunalnog otpada
 • PI-1 - Prijava ispusta za tvrtku
 • PI-2 - Prijava ispusta za poslovnu jedinicu
 • PI-Z-1 - Prijava ispusta u zrak
 • PI-Z-2 - Prijava ispusta u zrak
 • PI-Z-3 - Prijava ispusta u zrak
 • PI-V - Prijava ispusta u vode
 • PI-T-D2 - Prijava ispusta u tlo
 • PI-T-D3 - Prijava ispusta u tlo

Neslužbeni dokumenti:

 • ZGO - Zapisnik o generiranju otpada
 • SUR - Skladišni ulaz robe
 • ZUO - Zapisnik o ulazu otpada
 • ZIO - Zapisnik o izlazu otpada
 • ONTOKO - Očevidnik za komunalni otpad
 • VAG - Vagarinke

Dokumenti financija:

 • URA - Ulazni računi
 • IRA - Izlazni računi
 • OTP - Otpremnice
 • Primke
 • Narudžbenice
 • Otkupni blokovi

Izvještaji:

 • popis dostupnih izvještaja šaljemo na upit

* Neki od navedenih dokumenata dostupni su samo u nekim verzijama ili modulima WasteControl aplikacije

Neke od osnovnih značajki WasteControl rješenja:

Unos i generiranje dokumenata

Nakon unosa osnovih podataka u prometne dokumente (prateći listovi) ostala većina dokumenata se automatski generira. Unosom svakog pratećeg lista se tako npr. automatski ažuriraju stanja na ONTO očevidniku (i ONTOU/BA/G očevidnicima ovisno o KBO-u) te se automatski generira i deklaracija DFKSO. Tijekom godine, u sklopu redovnog poslovanja, moguće je dobiti cijeli niz izvještaja vezanih uz stanje i promet otpadom unutar tvrtke. Također, na kraju godine, jednim klikom miša omogućeno je generiranje prijavnog lista (PL-PPO, PL-SPO, PL-SKO, PL-OPKO). Poseban naglasak unutar WasteControl rješenja stavljen je na potrebu brzog i jednostavnog unosa podataka. Ovdje su samo neke od ugrađenih funkcionalnosti koje će Vam u tome pomoći:

 • mogućnost proizvoljnih naziva KBO brojeva otpada
 • automatsko popunjavanje polja za unos podataka (autocomplete)
 • pametno predpopunjavanje podataka pri unosu (posebice pratećih listova)
 • automatsko kreiranje i popunjavanje deklaracije DFKSO pri unosu pratećeg lista

Automatska validacija podataka

Pri unosu podataka u WasteControl rješenju, podaci se automatski provjeravaju. Provjera se vrši ne samo u smislu formata podataka, već i u korelaciji s drugim unesenim podacima. WasteControl rješenje će Vas tako obavještavati o:

 • isteku ili nepostojanju dozvole za gospodarenje određenom vrstom otpada kod partnera
 • potrebi da se pratećem listu umjesto deklaracije DFKSO priloži laboratorijska analiza
 • prijelazu količine prometa od 1t opasnog otpada godišnje
 • postojanju određene količine otpada na skladištu duže od jedne godine
 • potrebi da se vrati određena kopija pratećeg lista i/ili dokumentacija o izvozu

Mogućnosti ispisa dokumenata

Ugrađene funkcionalnosti pri ispisu dokumenata omogućuju Vam sve opcije u vidu zadovoljavanja zakonskih propisa. Stoga se podržava:

 • ispis na obrazac pratećeg lista (iglični ili obični printer)
 • predpregled ispisa na ekranu
 • pohrana dokumenata u PDF formatu
 • ispis svih ili samo određenih kopija pratećeg lista (u bojama)

Razine unosa podataka i pristup korisnika

Za svakog korisnika moguće je definirati njegovu razinu pristupa WasteControl aplikaciji, te mu time omogućiti ili spriječiti pristup određenom skupu podataka. Unutar same WasteControl aplikacije evidencija otpada se prema potrebi može voditi na nekoliko razina, sukladno internoj organizaciji unutar tvrtke. Podaci se mogu unositi i analizirati:

 • na razini pogona (npr. proizvodna hala, spremnici otpada)
 • na razini poslovne jedinice tvrtke (npr. Zagreb, Split)
 • na razini tvrtke
 • konsolidirano, za grupaciju tvrtki

Pregled službenih dokumenata

Svim korisnicima WasteControl rješenja, dostupna je i kompletna arhiva svih službeno objavljenih strategija, zakona, pravilnika i uredbi iz područja gospodarenja otpadom. Za svaki od unesenih dokumenata omogućen je pregled, ispis, uvid u datum objave i sl. Dokumenti su u arhivi uredno grupirani sukladno području kojim se bave. Korisnike se pri prijavi u WasteControl aplikaciju automatski obavještava o novim zakonima, pravilnicima, uredbama, te im se savjetuje iščitavanje dokumenta.

Podrška korisnicima

Korisnicima je dostupna brza i kompletna podrška od strane našeg tehničkog i stručnog osoblja. Podršku pružamo putem telefona ili e-mail adrese, za vrijeme radnog vremena Zelenih tehnologija d.o.o. Ukoliko je potrebno, korisnicima se nudi i edukacija na terenu, posebice prije prvog korištenja WasteControl aplikacije, no i kasnije, po potrebi tijekom rada s aplikacijom. Naravno, u sklopu same WasteControl aplikacije dostupan je i "help" (Pomoć) i to na dva načina: prvu pomoć možete dobiti klikom na ikonu "(?)" u izborniku nakon čega se uz svako polje za unos ispisuje kučica s tekstom pomoći. Pristup posebnoj stranici, na uvid Vam je dostupna kompletna dokumentacija i iscrpna pomoć za sve funkcionalnosti aplikacije. Pomoć je također moguće i ispisati na printer.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.


WasteControl - Primjeri