Proizvodi

Usluge

Usluge vođenja kompletne dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom za male i srednje tvrtke

Usluge vođenja kompletne dokumentacije

Vođenje dokumentacije predstavlja preuzimanje svih poslova vezanih uz vođenje dokumentacije gospodarenja otpadom (očevidnici, izvještaji, planovi gospodarenja otpadom, itd.) što vama daje sigurnost da će svi potrebni izvještaji biti odrađeni u zadanim zakonskim rokovima.

Preuzimanje svih poslova vezanih uz vođenje dokumentacije podrazumijeva:

  • Vođenje očevidnika otpada i očevidnika posebnih kategorija otpada (ONTO, ONTOBA, ONTOU,ONTOG)

    Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07) propisano je da je osoba koja proizvodi, posjeduje, skuplja, prevozi, skladišti, obrađuje, oporabljuje ili zbrinjava otpad (odnosno gospodari otpadom) obvezna voditi propisanu dokumentaciju u obliku Očevidnika o nastanku i tijeku otpada - za svaku pojedinu vrstu otpada. Podatke iz Očevidnika osoba je dužna dostavljati nadležnim tijelima na propisanim obrascima, a Očevidnik za svaku godinu čuvati pet godina.

  • Izrada planova gospodarenja otpadom (PGO-PO)

    Prema Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom, proizvođači i/ili posjednici otpada koji ukupno godišnje proizvedu više od 150t neopasnog otpada i/ili više od 200kg opasnog otpada obvezni su planirati gospodarenje otpadom za razdoblje od četiri godine, te napraviti Plan gospodarenja otpadom na obrascu PGO.

  • Izrada prijavnih listova (PL-PPO, PL-SKO, PL-SPO, PL-OPKO)
  • Izrada godišnjih prijava u registar onečišćavanja okoliša (ROO)

    Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) propisana je obveza proizvođačima otpada, ovlaštenim sakupljačima i obrađivačima otpada da jednom godišnje na propisanim obrascima, tj. Prijavnim listovima prijave količine i vrste otpada koje proizvode i kojima gospodare.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.